Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/9912
Title: Quan điểm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác thông tin - thư viện qua các thời kỳ
Authors: Vũ, Văn Nhật
Keywords: Nghiên cứu Đông Nam á
Issue Date: 2004
Series/Report no.: Nghiên cứu Đông Nam á, số 6; tr. 67-71
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv140S062004067.pdf328.09 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.