Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/9544
Title: Cộng đồng Đông á: Đánh giá từ thực tiễn chính trị tại các Hội nghị thượng đỉnh Đông á.
Authors: Nguyễn, Thị Phi Nga
Phạm, Quý Long
Keywords: Nghiên cứu Đông Bắc á
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Nghiên cứu Đông Bắc á, số 7; tr. 6-11
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv183S072009006.pdf458.25 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.