Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/9316
Title: Quan hệ hợp tác Việt Nam - Châu Phi: Từ đoàn kết hữu nghị đến hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược.
Authors: Đỗ, Đức Định
Keywords: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, số 9; tr. 39-49
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv302S092009039.pdf403.06 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.