Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/9287
Title: Quan hệ hợp tác Việt Nam - Châu Phi từ đoàn kết hữu nghị đến hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược.
Authors: Đỗ, Đức Định
Keywords: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, số 8; tr. 40-50
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv302S082009040.pdf334.4 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.