Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/9205
Title: Một số đặc điểm tâm lý của người Hoa ở đồng bằng đông Cửu Long và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế của cộng đồng người Hoa ở khu vực này
Authors: Vũ, Dũng
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tâm lý học, số 3; tr. 11-16
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S032005011.pdf262.42 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.