Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/8912
Title: Những thay đổi trong nhu cầu vật chất và nhu cầu văn hóa – tinh thần của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp
Authors: Lê, Hương
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Tâm lý học, số 6; tr. 15-23
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S62007015.pdf413.5 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.