Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/8633
Title: Nhìn nhận của người dân về một số vấn đề liên quan đến doanh nghiệp tư nhân và ảnh hưởng của nó đến đánh giá của họ về các chủ doanh nghiệp tư nhân
Authors: Lê, Hương
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tâm lý học, số 5; tr. 21-26
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S052005021.pdf242.02 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.