Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/862
Title: Tư bản: phê phán khoa kinh tế chính trị. T. 2, Q. 3, Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa
Authors: Mác, Các
Keywords: Kinh tế chính trị;Tác phẩm kinh điển;Chủ nghĩa Mác - Lênin;Các Mác
Issue Date: 1978
Publisher: Sự thật
Appears in Collections:Kinh Tế Chính Trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TUBANQ3T2.pdf19.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.