Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/86
Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại trường trung cấp nghề Đức Phổ.
Authors: Lê, Thị Thu Hiền
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Động lực làm việc;Quản lý;Trường Trung cấp nghề Đức Phổ
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Series/Report no.: 101 tr.;
Abstract: - Cơ sở lý luận về động lực và tạo động lực cho người lao động. - Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Trường Trung cấp nghề Đức Phổ. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Trường Trung cấp nghề Đức Phổ.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10778 TT.pdfTóm Tắt1 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10778.pdfToàn văn3.28 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.