Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/81
Title: Đánh giá thành tích của nhân viên tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thuý Nga
Advisor: Đào, Hữu Hoà
Keywords: Thành tích nhân viên;Quản lý;Công ty TNHH môi trường đô thị Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Series/Report no.: 116 tr.;
Abstract: - Làm rõ về mặt lý luận liên quan đến công tác đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp. - Làm rõ thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng trong thời gian qua để chỉ ra những thành công, các mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó. - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng theo hướng khoa học, khách quan và công bằng.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10903 TT.pdfTóm Tắt404.92 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10903.pdfToàn văn2.36 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.