Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/743
Title: Châu Á từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ 21
Authors: Vũ, Quang Việt
Trần, Quốc Hùng
Võ, Tá Hân
Keywords: Chính sách kinh tế;Khủng hoảng tài chính
Issue Date: 2000
Publisher: Nxb. Tp. Hồ Chí MinhThời báo kinh tế Sài GònTrung tâm nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương (VAPEC)
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CHAUATUKHUNGHOANG_1VVA5968.pdf7.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.