Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/73
Title: Phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh Quảng Nam
Authors: Trịnh, Thị Liên
Advisor: Dương, Anh Hoàng
Keywords: Nguồn nhân lực;Phát triển;Tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 108 tr.;
Abstract: - Làm rõ các khái niệm nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực và nội dung phát triển nguồn nhân lực. -Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, vấn đề phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Nam. - Trên cơ sở lý luận đưa ra các giải phát nhằm phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Nam.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10742 TT.pdfTóm Tắt318.32 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10742.pdfToàn văn900.58 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.