Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/710
Title: Chính sách an toàn môi trường của ngân hàng thế giới: hướng dẫn kỹ thuật các ngành giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn
Authors: Bộ Kế Họach Đầu Tư
Keywords: Việt Nam;Quản lý môi trường;Kinh tế
Issue Date: 2004
Publisher: Thống kê
Appears in Collections:Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CHINHSACHANTOANMOITRUONG.pdf14.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.