Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/675
Title: Tài chính phát triển: biên soạn dựa trên tài liệu"Development finance: Principles and Exorenrience" của Sonja Ruehl & Hasan Hakimian, đại học tổng hợp London xuất bản năm 1966 : Dành cho chương trình đào tạo thạc sĩ kinh tế tài chính theo phương thức từ xa
Authors: Vũ, Cương
Nguyễn, Phương Mai
Ngô, Thị Hoài Lam
Keywords: Tài chính;Tài chính phát triển;Kinh tế
Issue Date: 2002
Publisher: Thống kê
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TAICHINHPHATTRIEN.pdf12.8 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.