Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/67
Title: Quản trị kênh phân phối sản phẩm bông băng gạc y tế của tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO.
Authors: Dương, Thị Hạnh Nguyên
Advisor: Nguyễn, Xuân Lãn
Keywords: Kênh phân phối;Quản lý;Sản phẩm bông băng gạc y tế;DANAMECO
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 121 tr.;
Abstract: Trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, vận dụng các lý luận về kênh phân phối sản phẩm đã được nghiên cứ vào điều kiện thực tiễncủa công ty nhằm đưa ra các giải pháp về công tác quản trị kênh phân phối,tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty.Đề ra định hướng chiến lược về công tác quản trị kênh phân phối sảnphẩm phù hợp với thay đổi môi trường kinh doanh trên thị trường của Côngty trong tương lai.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10869 TT.pdfTóm Tắt808.62 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
10869.pdfToàn văn2.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.