Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/6448
Title: Một số giá trị văn hoá truyền thống và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển văn hoá và con người ở khu vực Đông Á khi hội nhập Quốc tế
Authors: Trần, Lê Bảo
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 3; tr. 35-47
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv180S32009035.pdf611.66 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.