Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/6384
Title: Một số đánh giá về quá trình cải cách và điều chỉnh chính sách phát triển văn hoá của Trung Quốc từ năm 1978 đến năm 2008
Authors: Chử, Bích Thu
Nguyễn, Thị Thu Phương
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 9; tr. 48-57
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv180S092008048.pdf477.28 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.