Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/579
Title: Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: sách tham khảo
Authors: Lương, Xuân Quỳ
Đỗ, Đức Bình
Keywords: Quản lý kinh tế;Vai trò nhà nước;Kinh tế thị trường
Issue Date: 2006
Publisher: Lý luận chính trị
Appears in Collections:Kinh Tế Chính Trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QUANLYNHANUOCTRONGNENKINHTETHITRUONG.pdf43.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.