Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/544
Title: Đầu tư và thẩm định dự án: Biên soạn dựa trên tài liệu "Investment and Project Appraisal" Hassan Hakimian & Erhun Kula, Đại học tổng hợp Lon don - 1996 : dành cho chương trình đào tạo thạc sĩ kinh tế theo phương thức từ xa
Authors: Vũ, Thị Thảo
Phạm, Thái Hưng
Nguyễn, Thị Lệ Huyền
Keywords: Dự án;Thẩm định dự án;Đầu tư
Issue Date: 2002
Publisher: Thống kê
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DAUTUVATHAMDINHDUAN.pdf18.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.