Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/505
Title: Hướng dẫn lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách: Hướng tới bình đẳng giới ở Việt Nam thông qua chu trình chính sách quốc gia có trách nhiệm giới.
Keywords: Kinh tế;Xã hội
Issue Date: 2004
Publisher: Trung tâm Thông tin Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Kinh Tế

Files in This Item:
File SizeFormat 
LH0052.pdf827.65 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.