Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49694
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam
Authors: Võ, Văn Cương
Advisor: PGS.TS. Đoàn, Ngọc Phi Anh
PGS.TS. Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Công bố thông tin;Trách nhiệm xã hội;Quản trị công ty;Doanh nghiệp niêm yết
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 393tr.
Abstract: (1) Đánh giá thực trạng đặc điểm và chất lượng quản trị công ty ở Việt Nam, đánh giá thực trạng mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam. (2) Xác định sự ảnh hưởng của đặc điểm quản trị công ty và chất lượng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp niêm yết.
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VO VAN CUONG_LUAN AN.pdf22.72 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
VO VAN CUONG_TOMTAT(TV).pdf1.19 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
VO VAN CUONG_TRANG THONG TIN.pdf1.08 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
VO VAN CUONG_TOMTAT(TA).pdf1.09 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.