Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49692
Title: Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Trần, Thị Trương
Advisor: TS. Nguyễn, Quốc Tuấn
PGS.TS. Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực;Nguồn nhân lực;Doanh nghiệp du lịch;Tỉnh Quảng Ngãi
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 322tr.
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức; các yếu tố ảnh hưởng đến PTNNL trong các doanh nghiệp du lịch; - Phân tích thực trạng nguồn nhân lực, thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi; - Phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi; - Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRAN THI TRUONG_TT- TV.pdf507.14 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TRAN THI TRUONG_TT- TA.pdf201.68 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TRAN THI TRUONG_LUAN AN.pdf14.26 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.