Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49691
Title: Quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ hoặc tránh giảm lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Trần, Kỳ Hân
Advisor: PGS.TS. Đường, Nguyễn Hưng
PGS.TS. Trần, ĐÌnh Khôi Nguyên
Keywords: Thị trường chứng khoán;Công ty niêm yết;Lợi nhuận;Tỷ suất sinh lời
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 278tr.
Abstract: Chứng minh sự tồn tại của quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ hoặc tránh giảm lợi nhuận của các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ hoặc tránh giảm lợi nhuận của các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Phân tích ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ hoặc tránh giảm lợi nhuận đến TSSL trên cổ phiếu của các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Ky Han_TOM TAT_TV.pdf1.11 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tran Ky Han_TOM TAT_TA.pdf475.17 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tran Ky Han_TOAN VAN_ LUAN AN.pdf10.06 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.