Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49690
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Authors: Võ, Hồng Tâm
Advisor: PGS. TS. Trần, Đình Khôi Nguyên
PGS. TS. Hoàng, Tùng
Keywords: Doanh nghiệp;Thành quả hoạt động;Nhân tố ảnh hưởng;Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 336tr.
Abstract: - Xây dựng hệ thống tiêu chí đo lường thành quả hoạt động các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. - Đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến thành quả hoạt động của các DN trên địa bàn thành phố Đà nẵng. - Chỉ ra sự khác biệt về ảnh hưởng của các nhân tố đến thành quả hoạt động của các nhóm doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VO HONG TAM_TOM TAT_TV.pdf735.1 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
VO HONG TAM_TOM TAT_TA.pdf463.75 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
VO HONG TAM_LUAN AN.pdf14.49 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.