Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49688
Title: Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến lòng trung thành của khách hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Thị Như Mai
Advisor: PGS. TS. Phạm, Thị Lan Hương
TS. Ngô, Thị Khuê Thư
Keywords: Lòng trung thành;Khách hàng cá nhân;Ngân hàng thương mại;Tỉnh Quảng Ngãi
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 306tr.
Abstract: - Khám phá các nhân tố marketing quan hệ ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân tại các NHTM tỉnh Quảng Ngãi - Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố marketing quan hệ đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân tại các NHTM tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời phân tích mức độ ảnh hưởng của chi phí chuyển đổi và lòng trung thành khách hàng của khách hàng cá nhân tại các NHTM tỉnh Quảng Ngãi. - Đề xuất hàm ý chính sách cho ngành NHTM tỉnh Quảng Ngãi nhằm gia tăng lòng trung thành của khách hàng cá nhân.
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Nhu Mai - tomtat TV.pdf1.14 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyen Thi Nhu Mai - tomtat TA.pdf1 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyen Thi Nhu Mai - Luan an tien si.pdf19.22 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.