Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49686
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường thông tin và cơ chế quản trị công ty đến hoạt động sáp nhập và mua bán tại Việt Nam
Authors: Lê, Thùy Dung
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Hòa Nhân
PGS. TS. Đặng, Hữu Mẫn
Keywords: Thông tin;Thông tin nội bộ;Cơ chế quản trị công ty;Hoạt động M&A
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 245tr.
Abstract: Đánh giá được tác động của môi trường thông tin nội bộ đến hoạt động sáp nhập và mua bán. Đánh giá được tác động cơ chế quản trị công ty đến hoạt động sáp nhập và mua bán. Đề xuất một số gợi ý về công tác quản trị công ty và minh bạch hóa môi trường thông tin để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động M&A tại Việt Nam.
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE THUY DUNG_ TOM TAT_ TV.pdf1.12 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LE THUY DUNG_ TOM TAT_ TA.pdf816.93 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LE THUY DUNG_ TOAN VAN LUAN AN.pdf13.84 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.