Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49685
Title: Phát triển bền vững du lịch tỉnh Khánh Hòa
Authors: Hồ, Thị Châu
Advisor: GS.TS. Nguyễn, Trường Sơn
TS. Phan, Thị Dung
Keywords: Phát triển bền vững;Du lịch;Phát triển bền vững du lịch;Khánh Hòa
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 273tr.
Abstract: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về phát triển bền vững du lịch. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá tính bền vững của du lịch Khánh Hòa theo góc độ kinh tế, xã hội và môi trường. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển bền vững du lịch Khánh Hòa giai đoạn từ 2011-2019 theo góc độ kinh tế, xã hội và môi trường. Đề xuất giải pháp nhằm góp phần phát triển bền vững du lịch Khánh Hòa trong thời gian tới theo quan điểm bền vững.
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HO THI CHAU_TOM TAT _tieng viet.pdf461.52 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
HO THI CHAU_TOM TAT _tieng Anh.pdf318.89 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
HO THI CHAU_LUAN AN.pdf12.54 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.