Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49634
Title: Tổng quan các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính
Authors: Nguyễn, Thị Thu Vân
Keywords: Chất lượng;Thông tin;Báo cáo tài chính;EQ;EM
Issue Date: 2020
Citation: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 201, trang 65-68
Abstract: Mục đích của việc lập và trình bày báo cáo tài chính là để cung cấp thông tin tài chính hữu ích về đơn vị báo cáo cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng, các bên cho vay, và các chủ nợ trong việc ra quyết định về cung cấp nguồn lực cho đơn vị. Chất lượng thông tin báo cáo tài chính ảnh hưởng nhiều đến quyết định chiến lược của nhà quản trị cũng như của nhà đầu tư. Do đó, nghiên cứu các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính rất được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Bài viết hệ thống các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính được nghiên cứu và áp dụng.
Appears in Collections:Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv196S2012020065.pdf289.26 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.