Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49633
Title: Kế toán nguồn nhân lực, công cụ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững
Authors: Trần, Thị Hồng Mai
Keywords: Kế toán;Doanh nghiệp;Phát triển bền vững
Issue Date: 2020
Citation: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 200, trang 87-91
Abstract: Nguồn nhân lực là một loại tài sản quan trọng của doanh nghiệp, tuy nhiên, đến nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thực hiện kế toán nguồn nhân lực (Human Resource Accounting - HRA). Các thông tin kế toán liên quan đến nguồn nhân lực được trình bày chung trong các thông tin khác. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh thông tin HRA cung cấp có nhiều ý nghĩa, nhưng tổng kết lại là giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Bài viết hệ thống hóa một số quan điểm về HRA, kiến nghị một số giải pháp nhằm áp dụng HRA trong các doanh nghiệp Việt Nam.
Appears in Collections:Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv196S2002020087.pdf347.47 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.