Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49632
Title: Mối quan hệ giữa công nghệ thông tin và thực hiện kế toán quản trị
Authors: Nguyễn, Thị Hằng Nga
Keywords: Kế toán;Doanh nghiệp;Công nghệ thông tin;Kế toán quản trị;Mối quan hệ
Issue Date: 2020
Citation: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 200, trang 100-101
Abstract: Bài viết nhằm đánh giá mối quan hệ giữa việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại với việc thực hiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp. Nghiên cứu cho thấy, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại là yếu tố có tiềm năng ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp. Lý do là những công ty có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại có thể hỗ trợ đầy đủ thông tin cho hệ thống kế toán quản trị, từ đó tăng khả năng thực hiện kế toán quản trị.
Appears in Collections:Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv196S2002020100.pdf149.45 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.