Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49631
Title: Tổng quan các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ trên thế giới
Authors: Hồ, Tuần Vũ
Keywords: Kiểm toán nội bộ;Kiểm toán độc lập;Kiểm soát nội bộ;Quản trị;Giám sát;Thế giới
Issue Date: 2020
Citation: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 200, trang 43-46
Abstract: Hệ thống kiểm soát nội bộ có tác động tích cực đến độ tin cậy của thông tin cung cấp và hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Trong bài viết, tác giả hệ thống hóa, phân tích và đánh giá các nghiên cứu đã thực hiện có liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ, sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ và các nhân tố tác động đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của các tác giả trên thế giới.
Appears in Collections:Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv196S2002020043.pdf264.99 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.