Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49628
Title: Tác động của Cách mạng 4.0 tới dịch vụ kế toán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Cách mạng 4.0;Dịch vụ kế toán;Kế toán
Issue Date: 2021
Citation: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 6, trang 98-100
Abstract: Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 được nhận định là sẽ mang đến sự thay đổi cơ bản trên hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề, trong đó có ngành kế toán - kiểm toán. Bài viết đưa một số tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 tới dịch vụ kế toán Việt Nam, những cơ hội cũng như những thách thức trong thời gian tới, từ đó đưa ra một số khuyến nghị phù hợp với giai đoạn hiện tại.
Appears in Collections:Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv196S62021098.pdf947.99 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.