Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49627
Title: Chức năng mới của kế toán trong tương lai
Authors: Đặng, Văn Thanh
Keywords: Kế toán;Kiểm toán;Chức năng kế toán;Chuyên gia kế toán
Issue Date: 2021
Citation: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 6, trang 11-13
Abstract: Nghề kế toán, giống như tất cả các ngành nghề, đều trải qua giai đoạn đánh giá, định vị lại vai chức năng trong tương lai trong bối cảnh mới của nền kinh tế kết quả của những thay đổi, biến động về thể chế kinh tế, về văn hóa, về phát triển khoa học - công nghệ và môi trường kinh tế - xã hội. Cần nhận thức cho đúng chức năng của kế toán, kiểm toán trong tương lai, trước những, biến động của các thể chế và sự phát triển của khoa học công nghệ. Hãy tìm giải pháp để tôn vinh giữ gìn kế toán là một nghề đáng được tôn trọng, đánh giá cao trong tương lai cho các thế hệ mai sau.
Appears in Collections:Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv196S62021011.pdf915.3 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.