Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49626
Title: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận IFRS của sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Authors: Nguyễn, Thúc Hương Giang
Vi, Trí Lực
Lê, Thu Trang
Keywords: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế;IFRS;Nhân tố;Khả năng tiếp cận;Học tập;Sinh viên chuyên ngành kế toán;Kiểm toán
Issue Date: 2021
Citation: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 8, trang 67-72
Abstract: Với mục tiêu tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến khả nắng tiếp cận và học tập Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) của sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, từ đó đưa ra các đề xuất để giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và học tập IFRS dễ dàng hơn. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 250 sinh viên đang học chuyên ngành kê toán, kiểm toán tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và học tập IFRS của sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán gồm: bàn thân sinh viên, nhà trường và các kênh học tập IFRS hiện nay.
Appears in Collections:Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv196S82021067.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.