Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49624
Title: Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong đào tạo và hành nghề kế toán tại Việt Nam = Solutions to apply the digital transformation in accounting practices and training in Vietnam
Authors: Nguyễn, Thị Hoàn
Keywords: Chuyển đổi số;Đào tạo;Nghề nghiệp;Kế toán;Kiểm toán;Big data;Điện toán đám mây;Internet of things;Công nghệ chuỗi khối;Trí tuệ nhân tạo
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 12, trang 356-359
Abstract: Chuyển đổi số và các ứng dụng đã làm thay đổi căn bản hoạt động đào tạo và hành nghề kế toán - kiểm toán trên thế giới và cả Việt Nam, giúp cho hoạt động này diễn ra nhanh hơn, chính xác hơn, tiết kiệm và đem lại nhiều giá trị hơn cho xã hội và các bên liên quan. Với hàng loạt công nghệ như vậy, các trường đại học và cơ sở đào tạo cần nghiên cứu thay đổi căn bản cách tiếp cận, nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo. Mục tiêu đào tạo cần hướng đến sản phẩm đầu ra là các chuyên gia kế toán có kiến thức toàn diện về kinh tế, tài chính kế toán; có kỹ năng sáng tạo, kỹ năng tổng hợp, phân tích, quản trị dữ liệu kinh doanh để thích ứng với sự thay đổi và phát triển bền vững.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S122022356.pdf452.9 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.