Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49623
Title: Cơ hội và thách thức của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Phạm, Thị Lĩnh
Keywords: Kế toán;Kiểm toán;Cách mạng công nghiệp 4.0;Công nghệ số
Issue Date: 2020
Citation: Tạp chí Công thương, số 19, trang 362-366
Abstract: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang là xu thế lớn toàn cầu, phát triển theo cấp số nhân giúp tối ưu hóa các quy trình và phương thức sản xuất. Cuộc cách mạng này đã và đang tạo ra những thay đổi đột phá cho mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, khu vực và toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Cùng với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước, cũng giống như các ngành nghề khác, kế toán, kiểm toán Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức to lớn. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung phân tích một số cơ hội và thách thức của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam trong CMCN 4.0, từ đó đề xuất một số kiến nghị cần thực hiện.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S192020362.pdf3.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.