Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49622
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh hội nhâp quốc tế
Authors: Phạm, Thị Lĩnh
Keywords: Kế toán;Kiểm toán;Tài chính;Năng lực cạnh tranh;Hội nhập quốc tế;Quản lý tài chính
Issue Date: 2020
Citation: Tạp chí Công thương, số 22, trang 330-334
Abstract: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành kế toán kiểm toán Việt Nam là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Hoạt động này không chỉ đáp ứng yêu cầu về minh bạch hóa nền kinh tế, mà còn góp phần xây dựng hệ thống quản lý tài chính tiên tiến, dựa trên các chuẩn quốc tế đã và đang thịnh hành. Trong phạm vi bài viết, trên cơ sở phân tích một số vấn đề về xu hướng hội nhập và năng lực cạnh tranh của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam trong thời gian tới.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S222020330.pdf2.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.