Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49621
Title: Vận dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác kế toán, kiểm toán - Hướng đi mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 = Implementing artificial intelligence into accounting and auditing work - A new approach in the context of Industry 4.0
Authors: Dương, Thị Thanh Hiền
Keywords: Trí tuệ nhân tạo;Kế toán;Kiểm toán;Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2021
Citation: Tạp chí Công thương, số 23, trang 394-398
Abstract: Bài viết tổng quan cơ sở lý thuyết về nguồn gốc ra đời, các khái niệm về trí tuệ nhân tạo, việc vận dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác kế toán, kiểm toán tại các công ty trên thế giới. Từ đó, doanh nghiệp thấy được tầm quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác kế toán, kiểm toán.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S232021394.pdf572.05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.