Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49620
Title: Những vấn đề xung quanh chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS tại Việt Nam = Problems of shifting from VAS to IFRS in Vietnam
Authors: Đặng, Thị Mây
Keywords: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế;VAS;IFRS;Chuyển đổi;Báo cáo tài chính
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 3, trang 158-161
Abstract: Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, hệ thống kế toán - kiểm toán Việt Nam cần dần hoàn thiện phù hợp với thông lệ quốc tế. Đây chính là tiền đề và động lực quan trọng để nâng tầm hoạt động kế toán, kiểm toán và góp phần nâng cao hiệu quả, minh bạch hóa nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam mới ban hành 26 VAS và đã lâu không được chỉnh sửa khiến VAS không phản ánh được hết các giao dịch kinh tế. Bài viết gồm 3 phần đưa ra sự cần thiết phải chuyển đổi từ VAS sang IFRS, những vướng mắc còn tồn tại và giải pháp cho sự chuyển đổi.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S32022158.pdf457.16 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.