Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49619
Title: Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo kế toán - kiểm toán hướng tới chuyển đổi số = Reforming contents and training methods of accounting - auditing training programs in the context of digital transformation
Authors: Vũ, Thị Diệp
Keywords: Kiểm toán;Đổi mới;Phương pháp;Đào tạo;Kế toán;Chuyển đổi số;Chương trình đào tạo
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 6, trang 380-383
Abstract: Ứng dụng khoa học công nghệ là xu hướng tất yếu trong công việc hàng ngày, đặc biệt là đối với lĩnh vực Kế toán. Công nghệ số ngày càng phát triển thì mức độ ảnh hưởng tới cơ hội và việc làm của những kế toán viên ngày càng lớn. Trong bối cảnh công nghệ mới phát triển nhanh như hiện nay, đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo Kế toán - Kiểm toán để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chìa khóa quan trọng nhất để thành công. Bài viết phân tích và đưa ra một số khuyến nghị về đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo ngành Kế toán - Kiểm toán hướng tới chuyển đổi số trong giai đoạn tới.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S62022380.pdf415.24 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.