Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49618
Title: Xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán Việt Nam dưới tác động của công nghệ số và hội nhập quốc tế = Development trends in the global accounting - auditing field in Vietnam in the context of the digital technology development and the international integration
Authors: Mai, Thị Sen
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0;Kế toán;Kiểm toán;Công nghệ số
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 6, trang 376-379
Abstract: Dưới ảnh hưởng của Cách mạng công nghệ 4.0 và nhu cầu hội nhập quốc tế từ các doanh nghiệp, lĩnh vực kế toán - kiểm toán đang dần chuyển đổi sang dựa trên sự ứng dụng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo. Điều đó làm thay đổi diện mạo, mô hình tổ chức doanh nghiệp và đặt ra những yêu cầu mới về kỹ năng đối với kế toán và kiểm toán viên. Trên cơ sở phân tích các xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán của thế giới, bài viết đưa ra một số nhận định về vấn đề đặt ra đối với lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán Việt Nam.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S62022376.pdf445.57 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.