Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49617
Title: Các nhân tổ ảnh hưởng đến khả năng áp dụng chuẩn mực quốc tế đối với hoạt động kiểm toán báo cáo trách nhiệm xã hội tại Việt Nam: Tổng quan nghiên cứu = Factors affecting the application of international auditing Standards to sustainability report auditing in Vietnam: Literature review
Authors: Lê, Thị Thanh Nhật
Keywords: Chuẩn mực kiểm toán;Kiểm toán báo cáo;Trách nhiệm xã hội
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 3, trang 147-152
Abstract: Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, thể hiện rõ rệt ở sự hội nhập vào thị trường vốn nước ngoài của các công ty cổ phần và việc hội nhập sâu rộng của nền kế toán, kiểm toán. Việc công bố báo cáo trách nhiệm xã hội (TNXH) thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp (DN) trong việc minh bạch các thông tin liên quan đến xã hội, môi trường bên cạnh mục tiêu chính là phát triển hoạt động kinh doanh. Kiểm toán báo cáo (KTBC) TNXH, giúp nâng cao lòng tin từ nhà đầu tư và gia tăng giá trị của báo cáo này. Trong khi, các DN trên thế giới đã áp dụng các chuẩn mực quốc tế cho hoạt động KTBC TNXH thì vấn đề này ở Việt Nam hầu như chưa được quan tâm. Bài viết tổng quan nghiên cứu, để xem xét về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vận dụng chuẩn mực quốc tế đến hoạt động KTBC TNXH, tại Việt Nam.
Appears in Collections:Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv196S32022147.pdf698.54 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.