Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49615
Title: Đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán đáp ứng yêu cầu thời đại công nghệ số = Training human resource of accountants, auditors meet the requirements of the digital technology age
Authors: Đoàn, Xuân Tiên
Keywords: Thời đại công nghệ số;Nguồn nhân lực;Kế toán;Kiểm toán
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 4, trang 6-9, 15
Abstract: Công nghệ số đang phát triển một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, mở ra thời đại mới trong tiến trình phát triển nhân loại - đó là kỷ nguyên số. Thời đại công nghệ số tạo nhiều cơ hội, đồng thời cũng rất nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến tất các các ngành, lĩnh vực trong đời sống kinh tế, xã hội nói chung và lĩnh vực kế toán, kiểm toán nói riêng, trong đó có vấn đề đào tạo nhân lực - đội ngũ làm công tác kế toán, kiểm toán. Trong thời đại công nghệ số, mỗi cán bộ làm công tác kế toán, kiểm toán cần hội tụ được nhiều yếu tố từ tư duy, sáng tạo, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng kỹ thuật số, kỹ năng phân tích, tổng hợp, ngoại ngữ, đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm, sự thông minh nhạy bén, chỉ số cảm xúc và tầm nhìn. Bài viết tập trung phân tích cơ hội, thách thức và những yêu cầu của thời đại số đối với nguồn nhân lực, đội ngũ làm công tác kế toán, kiểm toán ở Việt Nam; thực trạng đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán và những giải pháp cơ bản đổi mới đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán đáp ứng yêu cầu thời đại số.
Appears in Collections:Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv196S42022006.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.