Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49613
Title: Thúc đẩy phát triển kế toán điều tra tại Việt Nam = Promoting the forensic accounting in Vietnam
Authors: Nguyễn, Thị Sương
Keywords: Kế toán;Kế toán điều tra;Báo cáo tài chính;Gian lận kế toán
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Tài Chính, số 779, trang 132-134
Abstract: Kế toán điều tra là một lĩnh vực cụ thể trong kế toán thực tế, cung cấp các báo cáo xuất phát từ các yêu cầu pháp lý hoặc từ một tranh chấp về vấn để tài chính có liên quan. Tình trạng gia tăng gian lận trong báo cáo tài chính trong thời gian gần đây đã đặt ra yêu cầu về việc tăng cường cải cách nội dung kế toán, kiểm toán trên phạm vi toàn cầu, từ đó làm xuất hiện dịch vụ kế toán điều tra. Tuy nhiên, tại Việt Nam, kế toán điều tra vẫn ít được nhắc tới. Bài viết trao đổi về các vấn đề liên quan đến kế toán điều tra như các quan điểm, vai trò, nhiệm vụ, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy kế toán điều tra phát triển ở Việt Nam.
Appears in Collections:Tạp chí Tài chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv133S7792022132.pdf471.72 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.