Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49608
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn học ngành kế toán - kiểm toán của sinh viên Việt Nam = Factors influencing the decision of Vietnamese students to choose a career in the accounting and auditing field
Authors: Nguyễn, Tố Tâm
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Đỗ, Thị Lan
Lê, Thị Thùy Trang
Keywords: Ngành Kế toán;Ngành Kiểm toán;Sinh viên;Động cơ nghề nghiệp;Thu hút;Lựa chọn ngành học
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 13, trang 186-191
Abstract: Bài viết tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành Kế toán - Kiểm toán của sinh viên Việt Nam. Các nhân tố chủ quan gồm nhân tố tính cách và nhân tố động cơ nghề nghiệp của bản thân sinh viên. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng gồm giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học phổ thông, gia đình, bạn bè, thị trường lao động, trường đại học có đào tạo ngành Kế toán - Kiểm toán. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra động cơ nghề nghiệp và tầm quan trọng của các trường đại học trong đào tạo ngành Kế toán - Kiểm toán có ảnh hưởng đến việc lựa chọn của các sinh viên. Nhân tố tính cách, gia đình, bạn bè và giáo dục hướng nghiệp tại trường trung học phổ thông không ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành Kế toán - Kiểm toán của sinh viên. Từ kết quả trên, một số đề xuất được đưa ra giúp cho các trường đại học có đào tạo ngành Kế toán - Kiểm toán có sự đầu tư thích đáng để thu hút người học ngành này.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S132022186.pdf652.87 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.