Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49607
Title: Giải pháp tăng cường tính quốc tế cho đào tạo cử nhân kế toán - kiểm toán = Solutions to enhance the internationality of undergraduate accounting and auditing programs
Authors: Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0;Đào tạo;Kế toán;Kiểm toán
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 7, trang 302-305
Abstract: Thực tế cho thấy, số lượng nhân sự ngành Kế toán - Kiểm toán được đào tạo hàng năm của các cơ sở đào tạo rất lớn, nhưng trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và các kỹ năng mềm khác của đối tượng này chưa cao, chưa đạt được đến mặt bằng chung của khu vực. Hiện tại, số lượng kiểm toán viên nắm vững các thông lệ và nguyên tắc kế toán quốc tế chưa nhiều. Điều này đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng của đào tạo nhân lực kế toán và kiểm toán, đặc biệt là tính quốc tế. Bài viết tập trung phân tích thực trạng và giải pháp tăng cường tính quốc tế cho đào tạo cử nhân Kế toán - Kiểm toán.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S72022302.pdf435.75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.