Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49604
Title: Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ lên lòng trung thành khách hàng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng = Effect of service quality on customer loyalty to JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam, Soc Trang branch
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Liễu
Nguyễn, Thị Phương Dung
Keywords: Ngân hàng;Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;Lòng trung thành;Rào cản chuyển đổi;Chất lượng;Dịch vụ
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 21, trang 88-92
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với bộ dữ liệu 256 quan sát là khách hàng giao dịch tại quầy của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng, phương pháp phân tích được sử dụng là mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Chất lượng dịch vụ tác động tích cực đến Sự hài lòng; (2) Sự hài lòng tác động tích cực đến Lòng trung thành; và (3) Rào cản chuyển đổi đóng vai trò điều tiết trong mối quan hệ giữa Sự hài lòng và Lòng trung thành.
Appears in Collections:Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv39S212022088.pdf790.19 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.