Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49597
Title: Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân vay tiêu dùng: Nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19 = Factors affecting individual customer’s satisfaction with consumer lending services: A study in Ho Chi Minh City during the recovery period of the Covid-19 pandemic
Authors: Phạm, Tuấn Anh
Keywords: Vay tiêu dùng;Sự hài lòng;Khách hàng cá nhân;Đại dịch Covid-19
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 15, trang 157-160
Abstract: Nghiên cứu sử dụng mô hình ROPMIS hiệu chỉnh của Thái Văn Vinh (2007) để khảo sát sự hài lòng của khách hàng cá nhân (KHCN) vay tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu năm 2022. Phân tích dữ liệu thu thập từ 397 KHCN cho thấy, có 4 nhân tố bao gồm: (i) Kết quả; (ii) Quá trình; (iii) Quản lý; (iv) Hình ảnh - Trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại (NHTM) có ảnh hưởng tích cực tới Sự hài lòng của KHCN vay tiêu dùng. Các phát hiện nghiên cứu là cơ sở đề xuất một số khuyến nghị nhằm cải thiện sự hài lòng của KHCN vay tiêu dùng từ các NHTM ở Việt Nam.
Appears in Collections:Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv39S152022157.pdf808.97 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.