Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49590
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam = Factors affecting the quality of accounting information systems of listed companies in Vietnam's stock market
Authors: Hồ, Quang Dũng
Keywords: Kế toán;Hệ thống thông tin kế toán;Chất lượng;Doanh nghiệp niêm yết;Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 14, trang 394-400
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân viên kế toán, sự hỗ trợ của chuyên gia bên ngoài, cơ cấu tổ chức, hệ thống kiểm soát nội bộ, văn hóa tổ chức và cam kết của nhà quản lý có tác động cùng chiều đến chất lượng HTTTKT tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng HTTTKT tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S142022394.pdf557.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.