Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49588
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Du lịch Việt Nam trong thời đại CMCN 4.0 = Improving the quality of tourism human resources in the context of Industry 4.0
Authors: Vũ, Mạnh Cường
Keywords: Du lịch;Du lịch thông minh;Cách mạng công nghiệp 4.0;Nguồn nhân lực;Chất lượng cao;Phát triển
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 14, trang 383-387
Abstract: Được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, ngành Du lịch có rất nhiều cơ hội để phát triển. Một trong những yếu tố tiên quyết đảm bảo cho ngành Du lịch phát triển bền vững, hiệu quả, đó là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu đổi mới và hội nhập. Bài viết phân tích những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đến ngành Du lịch Việt Nam. Từ đó đưa ra những giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Du lịch nhằm thích ứng trong bối cảnh CMCN 4.0.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S142022383.pdf533.85 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.